Waar wijsheid regeert,

zal het recht zegevieren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van De Milliano Advocaten, gevestigd te Katwijk aan den Rijn.

I. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Milliano: De Milliano Advocaten gevestigd te Katwijk aan den Rijn.
b. Cliënt: de contractpartij van De Milliano.
c. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Het kantoor: De aan De Milliano Advocaten verbonden personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld.
e. Honorarium: de financiële vergoeding ( tijdevenredig of anderszins ) – exclusief verschotten en kantoorkosten als onder sub. f. en g. bedoeld-  die De Milliano voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
f. Verschotten: de kosten die De Milliano in het belang van de uitvoering maakt.
g. Kantoorkosten:de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder de overeenkomst van opdracht, tussen De Milliano en cliënt, tenzij voorafgaand  aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
Tot De Milliano behoren mr. E.H. de Milliano-Machielse en mr. P.F.D.P. de Milliano alsmede mr. H.W. Lagraauw, die op basis van een samenwerkingsovereenkomst met hen is verbonden.

III. Overeenkomst.
a. Een overeenkomst komt tot stand, nadat de opdracht door De Milliano is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan De Milliano slechts worden vertegenwoordigd door aan haar kantoor verbonden advocaten  en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.
b. De cliënt stemt ermee in dat De Milliano de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden.

IV. Declaratie.
a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
c. De Milliano is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
d. De Milliano is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Indien sprake is van het verhogen van de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst  heeft de cliënt, indien deze consument is, het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht dient gebruik gemaakt te worden binnen een maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven.
e. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

V. Betaling.
a. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van De Milliano of de betreffende daarmee gelieerde stichting derden gelden gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
b. Betaling van declaraties van De Milliano dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
c. Indien De Milliano invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10% van de openstaande declaraties, ten laste van de cliënt.

VI. Aansprakelijkheid.
a. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of door het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van De Milliano en/of van haar leidinggevende al dan niet ondergeschikten.

VII. Archivering
Nadat een zaak is geëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van de client afkomstige originele stukken op verzoek van client worden terug gegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 7 jaar zal worden bewaard. Daarna is De Milliano gerechtigd het dossier te vernietigen.

VIII. Geschillen.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

IX. Klachtenregeling.
a. Op de dienstverlening van De Milliano is de Klachten- en Geschillenregeling van toepassing.
b. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kunnen binnen drie maanden na moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding gaf, worden ingediend bij het kantoor.
c. Het kantoor zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een standpunt en eventuele oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk bevestigen.
d. De cliënt kan te allen tijde een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, wanneer de door het kantoor aangereikte oplossing niet bevredigend is.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de  Kamer van Koophandel en Fabrieken in Den Haag